Избор на предмети за студентите од ПРВА година

Избор на предмети за студентите од ПРВА година за зимскиот семестар во уч. 2020/21 г.

СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА
треба во електронскиот iKnow-систем да ги изберат предметите за зимскиот семестар во академската 2020/2021 г. во периодот од
1.10. – 5.10.2020

За начинот и постапката за најавување во iKnow-системот и избор на предмети користете го Упатството објавено на веб-страницата на Факултетот – линк до упатството: https://flf.ukim.mk/prvo-najavuvanje-na-iknow/

Студентите се должни запишаните изборни и слободни изборни предмети, кои нема да се активираат поради мал број на студенти или евентуално поклопување на термините за настава, да ги заменат најдоцна до 7 октомври 2020 година.

Наставата започнува на 5.10.2020 г.
Распоредите за одржување и начинот на изведување на наставата е објавен на веб страницата на Факултетот.