д-р Јованка Лазаревска-Станчевска, редовен професор

e-mail:

jovanka@ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 437

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на англискиот јазик – Лексикологија 1 и 2

Граматика на англискиот јазик – Морфологија 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Вовед во когнитивна лингвистика

Настава на докторски студии:

Теми од когнитивна лингвистика