д-р Ајтен Ќамили,
вонреден професор

e-mail:

teni79@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 410

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Историја на албанскиот јазик 1 и 2

Албанска лингвистика

Правопис и правоговор на албанскиот јазик

Превод од албански на македонски јазик 1

Превод од македонски  на албански јазик 1

Настава на постдипломски студии:

Балканска лингвистика

Историја на албанскиот стандарден јазик

Настава на докторски студии:

Историски развој на албанскиот јазик