НАСТАВЕН КАДАР

Исмет Османи

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 426
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Современ албаски јазик 1,2

Современ албаски јазик 5,6

Толкување од македонски на албански јазик 1,2

Споредбена стручна терминологија 1,2

Настава на постдипломски студии: 
Настава на докторски студии:Ономастика

Преземете ја биографијата