д-р Мирлинда Крифца-Беќири, редовен професор

e-mail:

mirlindakrifca@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 426

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Албанска книжевност 5 и 6

Академско пишување 1 и 2

Книжевност за деца 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Албанска книжевност меѓу двете светски војни во

европски контекст

Настава на докторски студии:

Интертекстуални проучувања во албанската книжевност

Албанската книжевност на модерната