д-р Анета Дучевска,
редовен професор

e-mail:

aducevska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Општа лингвистика 1 и 2

Синтакса на македонскиот јазик 1 и 2

Прагматика на дискурсот

Основи на врзан текст

Македонски јазик 5 и 6