д-р Гордана Алексова,
вонреден професор

e-mail:

gor.teach@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 458

Термини за консултации:

Вторник 11:30-12:30

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по македонски јазик 1 и 2

Современ македонски јазик 7 и 8 – ПИТА

Граматика на македонскиот јазик 7 – ПИТА

Настава на постдипломски студии:

Актуелни лингвистички проучувања

Македонски јазик и култура