д-р Лидија Аризанковска,
редовен професор

e-mail:

larizankovska@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

 32 40 477

Термини за консултации:

по договор

 

Настава на додипломски студии:

Словенечки јазик 1-8

Контрастивана анализа на македонскиот и словенечкиот јазик

Историја на словенечкиот писмен јазик

Дијалектологија на словенечкиот јазик

Преведување словенечки-македонски/

македонски-словенечки јазик 1 и 2

Толкување словенечки-македонски/македонски-словенечки јазик

Култура и цивилизација на Словенците

Настава на постдипломски студии:

Избрани теми од контрастивната анализа меѓу

македонскиот и словенечкиот јазик и култура

Современи лингвистички теории

Актуелни проучувања на современиот македонски јазик

Македонски  јазик и култура

Настава на докторски студии:

Споредбени проучувања меѓу македонскиот и

 словенечкиот јазик во јужнословенски и словенски контекст

Семантички интерпретации на јазичната структура на

македонскиот јазик

Усвојувањето на македонскиот јазик како странски од

аспект на применетата лингвистика