д-р Татјана Гочкова-Стојановска, редовен професор

e-mail:

tanjag@ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 479

Термини за консултации:

среда: 11:00-12:00

Настава на додипломски студии:

Современ македонски јазик 1 и 2

Граматика на македонскиот јазик 3 и 4

Морфологија на современиот македонски јазик

Психолингвистика

Македонски јазик за странци

Психоневролингвистика

Настава на постдипломски студии:

Современи лингвистички теории

Македонскиот јазик како странски

Настава на докторски студии:

Применети психолингвистички теми