д-р Томислав Треневски,
редовен профосор

e-mail:

ttrenevski@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 422

Термини за консултации:

среда: 12.30-13.30

 

Настава на додипломски студии:

Лингвостилистика 1 и 2

Македонски јазик 7 и 8

Социолингвистика

Настава на постдипломски студии:

Современи проучувања на македонскиот јазик