д-р Станислава-Сташа Тофоска, редовен професор

e-mail:

stofoska@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 458

Термини за консултации:

четврток, 12:00-13:00

 

Настава на додипломски студии:

Македонски јазик 1 и 2      

Правопис и правоговор на современиот македонски јазик

Граматика на македонскиот јазик 5 и 6

Македонскки јазик и (новниарска) стилистика

Семантика

Настава на постдипломски студии:

Лексичка семантика

Теориски пристапи во учењето и усвојувањето на

македонскиот јазик како прв, втор, странски, со

доц. д-р Гордана Алексова

Актуелни лингвистички проучувања на македонскиот јазик

(учествува заедно со други реализатори)

Современи лингвистички теории (учествува заедно

со други реализатори)

Македонски јазик и македонска култура

 (учествува заедно со други реализатори)

Настава на докторски студии:

Семантиката и граматиката на македонскиот јазик

Структура и организација на лексичкиот систем

на македонскиот јазик (со проф. д-р Катерина Велјановска)