д-р Венко Андоновски,
редовен професор

e-mail:

venko999lit@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 476

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Романтизмот во хрватската книжевност

Реализмот и модерната во хрватската книжевност

Нова хрватска книжевност

Културолошки проучувања 3 и 4

Современа македонска книжевност 4

Македонска книжевна критика и есеј

Креативно медиумско пишување

Современа македонска книжевност 2

Настава на постдипломски студии:

Македонска книжевност и култура

Семиотика на културите