д-р Назим Ибрахим,
редовен професор
e-mail:nazimvr@gmail.com
Телефонски бр. кабинет:32 40 300
Термини за консултации:Понеделник: од 16:20 до 17:20 и Среда: од 14:40 до 15:40

 

Настава на додипломски студии:Фонетика на турскиот јазик

Дијалектологија на турскиот јазик

Историја на турскиот јазик

Лексикологија и фразеологија на турскиот јазик

Османско-турски јазик

Настава на постдипломски студии:Дијалектологија на турскиот јазик

Историја на турскиот јазик

Техники на научна работа

Настава на докторски студии:Фонетика и фонологија на турскиот јазик

Историски развој на турскиот јазик