д-р Милан Дамјаноски,
вонреден професор

e-mail:

mdamjanoski@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 407

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Аннглиска книжевноат 1 (поезија)

Англиска книжевност 4

Теорија на преведување и толкување 1 и 2

Конференциско толкување 1 и 2

Есејот во англофонската книжевност

Развојот на британските идентитети во книжевноста

Настава на постдипломски студии:

Историскиот дискурс во англиската книжевност

Преводот и англиската книжевност

Конференциско симултано толкување од

англиски на македонски јазик и обратно 1