Катедра за македонски јазик
Студиска програма | Акредитација 2023: 
Македонски јазик и книжевност
ПРВА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МЈК-2023-з-1-1Старословенски јазик 1прв226
МЈК-2023-з-1-2Култура на писменото изразување на македонски јазикпрв226
МЈК-2023-з-1-3Средновековна книжевностпрв226
МЈК-2023-з-1-4Општа лингвистика 1прв224
МЈК-2023-з-1-5Теорија на книжевноста 1прв214
МЈК-2023-з-1-6Вовед во споредбена граматика на словенските јазиципрв404
Втор семестар
МЈК-2023-з-2-1Старословенски јазик 2втор226
МЈК-2023-з-2-2Фонетика и фонологијавтор426
МЈК-2023-з-2-3Народна книжевноствтор226
МЈК-2023-з-2-4Општа лингвистика 2втор404
МЈК-2023-з-2-5Теорија на книжевноста 2втор214
МЈК-2023-з-2-6Основи на научнoистражувачката работавтор224
ВТОРА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МЈК-2023-з-3-1Морфологија на македонскиот јазик 1трет226
МЈК-2023-з-3-2Историја на македонскиот јазик 1трет226
МЈК-2023-з-3-3Македонска книжевност 19. вектрет226
МЈК-2023-з-3-4Психологијатрет204
МЈК-2023-л1-3Изборен наставен предмет од Листа 1трет4
Флф-2023-л2-3Изборен наставен предмет од Листа 2трет4
Четврти семестар
МЈК-2023-з-4-1Морфологија на македонскиот јазик 2четврти226
МЈК-2023-з-4-2Историја на македонскиот јазик 2четврти226
МЈК-2023-з-4-3Светска книжевност 1четврти226
МЈК-2023-з-4-4Педагогијачетврти204
МЈК-2023-л1-4Изборен наставен предмет од Листа 1четврти4
Флф-2023-л2-4Изборен наставен предмет од Листа 2четврти4
ТРЕТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МЈК-2023-з-5-1Лексикологија на македонскиот јазикпетти226
МЈК-2023-з-5-2Зборообразување во македонскиот јазикпетти226
МЈК-2023-з-5-3Светска книжевност 2петти226
МЈК-2023-з-5-4Методика на наставата по книжевност 1петти244
МЈК-2023-л1-5Изборен наставен предмет од Листа 1петти4
Флф-2023-л2-5Изборен наставен предмет од Листа 2петти4
Шести семестар
МЈК-2023-з-6-1Основи на семантикаташести226
МЈК-2023-з-6-2Синтакса на македонскиот јазик 1шести336
МЈК-2023-з-6-3Современа македонска книжевност 1шести226
МЈК-2023-з-6-4Методика на наставата по книжевност 2шести244
МЈК-2023-л1-6Изборен наставен предмет од Листа 1шести4
Флф-2023-л2-6Изборен наставен предмет од Листа 2шести4
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Седми семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕМЕТИ
МЈК-2023-з-7-1Преглед на македонските дијалекти 1седми226
МЈК-2023-з-7-2Синтакса на македонскиот јазик 2седми336
МЈК-2023-з-7-3Современа македонска книжевност 2седми226
МЈК-2023-з-7-4Методика на наставата по македонски јазик 1седми244
МЈК-2023-л1-7Изборен наставен предмет од Листа 1седми4
Флф-2023-л2-7Изборен наставен предмет од Листа 2седми4
Осми семестар
МЈК-2023-з-8-1Преглед на македонските дијалекти 2осми225
МЈК-2023-з-8-2Лингвостилистикаосми335
МЈК-2023-з-8-3Современа македонска книжевност 3осми225
МЈК-2023-з-8-4Методика на наставата по македонски јазик 2осми244
МЈК-2023-з-8-5Дипломски трудосми3
МЈК-2023-л1-8Изборен наставен предмет од Листа 1осми4
Флф-2023-л2-8Изборен наставен предмет од Листа 2осми4
Код напредметотНазив на предметот од Листа 1СеместарПредавањеЕКТС
Прв семестар
ПД-
МЈ- 2023- И-1-1Современи пристапи во македонската граматикапрв156
ПД-
МЈ- 2023- И-1-2Лексичка семантикапрв156
ПД-
МЈ- 2023- И-1-3Когнитивна лингвистикапрв156
ПД-
МЈ- 2023- И-1-4Лингводидактикапрв156
ПД-156
МЈ- 2023- И-1-5Научната и стучната терминологија во македонскиот јазикпрв
ПД-
МЈ- 2023- И-1-6Историја на македонскиот јазик со дијахрониска лингвистикапрв15
ПД-
МЈ- 2023- И-1-7Македонските дијалекти во географски и социолингвистички контекстпрв15
ПД-
МЈ- 2023- И-1-8Македонска ономастикапрв15
Втор семестар
ПД-Македонскиот јазик како странски (усвојување, настава и оценување)втор
МЈ- 2023- И-2-915
ПД-Македонскиот јазик во словенски, балкански и европски контекст втор
МЈ- 2023- И-2- 10Македонскиот јазик во словенски, балкански и европски контекст
Трет семестарНазив на предметот од Листа 2СеместарПредавањеВежбиЕКТС
Код на предметотИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Флф-2023-л2-3-1Корејски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-2Кинески јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-3Јапонски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-5Словенечка книжевност и културатрет224
Флф-2023-л2-3-6Текстуалност, сексуалност, културатрет204
Флф-2023-л2-3-7Книжевна фантастикатрет204
Флф-2023-л2-3-8Глобалниот Среден вектрет204
Флф-2023-л2-3-12Албански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-13Историја на турската култура и цивилизација 1трет224
Флф-2023-л2-3-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 1трет024
Флф-2023-л2-3-15Украински јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-16Француски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-17Шпански јазик 1трет044
Флф-2023-л2-3-18Португалски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-19Романски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-20Руски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-21Полски јазик 1трет314
Флф-2023-л2-3-22Чешки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-23Словенечки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-24Хрватски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-25Српски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-26Италијански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-27Турски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-28Унгарски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-29Деловна англиска комуникацијатрет204
Флф-2023-л2-3-30Утопии и дистопиитрет204
Флф-2023-л2-3-31Полска цивилизација 1трет314
Четврти семестар
Флф-2023-л2-4-1Корејски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-2Кинески јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-3Јапонски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-5Хрватска книжевност и културачетврти224
Флф-2023-л2-4-6Креативно пишувањечетврти204
Флф-2023-л2-4-7Поетика на ориенталните книжевностичетврти204
Флф-2023-л2-4-8Медиумска писменост и критичко читањечетврти204
Флф-2023-л2-4-8Медиумска писменост четврти204
Флф-2023-л2-4-9Книжевност, филм и културачетврти204
Флф-2023-л2-4-14Албански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-15Историја на турската култура и цивилизација 2четврти224
Флф-2023-л2-4-16Германски јазик за Филолошкиот факултет 2четврти024
Флф-2023-л2-4-17Украински јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-18Француски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-19Шпански јазик 2четврти044
Флф-2023-л2-4-20Португалски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-21Романски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-22Италијански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-23Руски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-24Полски јазик 2четврти314
Флф-2023-л2-4-25Чешки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-26Словенечки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-27Хрватски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-28Српски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-29Турски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-30Унгарски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-31Полска цивилизација 2четврти314
Флф-2023-л2-4-32Лингвистичка анализа четврти214
Флф-2023-л2-4-33Историја на англискиот јазикчетврти204
Петти семестар
Флф-2023-л2-5-1Корејски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-2Кинески јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-3Јапонски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-4Српска книжевност и културапетти224
Флф-2023-л2-5-5Меморија и носталгија во фотографија и книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-6Книжевност и музикапетти204
Флф-2023-л2-5-7Теории на идентитет и транс-национална книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-12Албански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-13Турско-македонските јазични и културни врски низ историјата 1петти224
Флф-2023-л2-5-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 3петти224
Флф-2023-л2-5-15Украински јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-16Француски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-17Шпански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-18Португалски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-19Романски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-20Италијански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-21Руски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-22Полски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-23Чешки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-24Словенечки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-25Хрватски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-26Српски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-27Турски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-28Унгарски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-29Полска цивилизација 3петти224
Флф-2023-л2-5-30Интеркултурна комуникацијапетти204
Флф-2023-л2-5-31Есејот во англофонската книжевностпетти204
Шести семестар
Флф-2023-л2-6-1Корејски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-2Кинески јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-3Јапонски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-4Бугарска книжевност и културашести224
Флф-2023-л2-6-5Романтизам и реализам: преиспитување на границитешести204
Флф-2023-л2-6-6Книжевна антропологијашести204
Флф-2023-л2-6-7Компаративни читањашести204
Флф-2023-л2-6-8Законот како книжевност и културашести204
Флф-2023-л2-6-9Прагматика – македонски јазикшести224
Флф-2023-л2-6-10Македонскиот јазик во јужнословенски контекстшести224
Флф-2023-л2-6-11Книжевност за деца 2шести224
Флф-2023-л2-6-12Културолошки, филозофски и социолошки проучувањашести214
Флф-2023-л2-6-13Албански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-14Турско-македонските јазични и културни врски низ историјата 2шести224
Флф-2023-л2-6-15Германски јазик за Филолошкиот факултет 4шести024
Флф-2023-л2-6-16Украински јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-17Француски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-18Шпански јазик 4шести044
Флф-2023-л2-6-19Португалски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-20Романски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-21Италијански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-22Руски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-23Полски јазик 4шести314
Флф-2023-л2-6-24Чешки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-25Словенечки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-26Хрватски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-27Српски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-28Турски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-29Унгарски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-30Полска цивилизација 4шести314
Флф-2023-л2-6-31Семантика – англиски јазикшести204
Флф-2023-л2-6-33Дискурзивна анализа во наставаташести204
Седми семестар
Флф-2023-л2-7-1Корејски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-2Кинески јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-3Јапонски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-4Поетика на егзил и (не)вдоменостседми214
Флф-2023-л2-7-5Книжевност и политички теории на тоталитаризмотседми204
Флф-2023-л2-7-10Албански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-11Современа турска кинематографија 1седми224
Флф-2023-л2-7-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 5седми024
Флф-2023-л2-7-13Украински јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-14Француски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-15Шпански јазик 5седми044
Флф-2023-л2-7-16Португалски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-17Романски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-18Италијански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-19Италијанскиот роман и филмседми224
Флф-2023-л2-7-20Руски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-21Полски јазик 5седми314
Флф-2023-л2-7-22Чешки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-23Словенечки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-24Хрватски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-25Српски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-26Турски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-27Унгарски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-28Полска цивилизација 5седми314
Флф-2023-л2-7-29Социолингвистика – англиски јазик седми204
Флф-2023-л2-7-30Стратегии на учење седми204
Осми семестар
Флф-2023-л2-8-1Корејски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-2Кинески јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-3Јапонски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-4Психоанализа и книжевностосми204
Флф-2023-л2-8-5Историографска метафикцијаосми204
Флф-2023-л2-8-6Сценариото како уметност на нарацијатаосми204
Флф-2023-л2-8-10Албански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-11Современа турска кинематографија 2осми224
Флф-2023-л2-8-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 6осми024
Флф-2023-л2-8-13Украински јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-14Француски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-15Шпански јазик 6осми044
Флф-2023-л2-8-16Португалски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-17Романски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-18Италијански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-19Италијанизмите во македонскиот јазикосми204
Флф-2023-л2-8-20Руски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-21Полски јазик 6осми314
Флф-2023-л2-8-22Чешки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-23Словенечки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-24Хрватски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-25Српски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-26Турски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-27Унгарски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-28Полска цивилизација 6осми314
Флф-2023-л2-8-29Прагматика – англиски јазик осми214
Флф-2023-л2-8-30Следење и оценување во наставата по англиски како странски јазикосми204
Флф-2023-л2-8-32Усмена, популарна и постмодерна книжевност и култура осми204

Решение за акредитација на студиската програма Македоснки  јазик и книжевност 

Решение за почеток со работа на студиската програма Македонски јазик и книжевност