Катедра за македонска книжевност и култура
Студиска програма | Акредитација 2023:
Македонска книжевност и култура – наставна насока
ПРВА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МКК-2023-з-1-1Средновековна книжевност и културапрв226
МКК-2023-з-1-2Народна македонска книжевност и култура 1прв226
МКК-2023-з-1-3Фонологија со правопис на СМЈпрв336
МКК-2023-з-1-4Општа лингвистика 1прв404
МКК-2023-з-1-5Теорија на книжевноста 1прв304
МКК-2023-з-1-6Реторика и стилистикапрв304
Втор семестар
МКК-2023-з-2-1Македонска книжевност 19 веквтор226
МКК-2023-з-2-2Народна македонска книжевност и култура 2втор226
МКК-2023-з-2-3Морфологија на македонскиот јазиквтор336
МКК-2023-з-2-4Општа лингвистика 2втор404
МКК-2023-з-2-5Теорија на книжевноста 2втор304
МКК-2023-з-2-6Вовед во културата и во книжевноставтор404
ВТОРА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МКК-2023-з-3-1Вовед во книжевноста за децатрет226
МКК-2023-з-3-2Светска книжевност 1трет226
МКК-2023-з-3-3Вовед во зборообразувањетрет226
МКК-2023-з-3-4Психологијатрет204
МКК-2023-л1-3Изборен наставен предмет од Листа 1трет4
Флф-2023-л2-3Изборен наставен предмет од Листа 2трет4
Четврти семестар
МКК-2023-з-4-1Современа македонска книжевност 1четврти226
МКК-2023-з-4-2Светска книжевност 2четврти226
МКК-2023-з-4-3Лексикологија со фразеологијачетврти226
МКК-2023-з-4-4Педагогијачетврти204
МКК-2023-л1-4Изборен наставен предмет од Листа 1четврти4
Флф-2023-л2-4Изборен наставен предмет од Листа 2четврти4
ТРЕТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МКК-2023-з-5-1Современа македонска книжевност 2петти226
МКК-2023-з-5-2Светска книжевност 3петти226
МКК-2023-з-5-3Синтакса на македонскиот јазикпетти336
МКК-2023-з-5-4Методика на наставата по македонски јазик 1петти334
МКК-2023-л1-5Изборен наставен предмет од Листа 1петти4
Флф-2023-л2-5Изборен наставен предмет од Листа 2петти4
Шести семестар
МКК-2023-з-6-1Современа македонска книжевност 3шести226
МКК-2023-з-6-2Креативно медиумско пишувањешести226
МКК-2023-з-6-3Историја на македонскиот јазикшести226
МКК-2023-з-6-4Методика на наставата по македонски јазик 2шести334
МКК-2023-л1-6Изборен наставен предмет од Листа 1шести4
Флф-2023-л2-6Изборен наставен предмет од Листа 2шести4
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Седми семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
МКК-2023-з-7-1Современа македонска книжевност 4седми226
МКК-2023-з-7-2Современ македонски расказседми226
МКК-2023-з-7-3Лингвостилистикаседми226
МКК-2023-з-7-4Методика на наставата по книжевност 1седми334
МКК-2023-л1-7Изборен наставен предмет од Листа 1седми4
Флф-2023-л2-7Изборен наставен предмет од Листа 2седми4
Осми семестар
МКК-2023-з-8-1Современа македонска книжевност 5осми225
МКК-2023-з-8-2Македонска книжевна критика и есејосми335
МКК-2023-з-8-3Дијалектологија на македонскиот јазикосми225
МКК-2023-з-8-4Методика на наставата по книжевност 2осми334
МКК-2023-з-8-6Дипломски трудосми3
МКК-2023-л1-8Изборен наставен предмет од Листа 1осми4
Флф-2023-л2-8Изборен наставен предмет од Листа 2осми4

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

Трет семестарНАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 1СеместарПредавањеВежбиЕктс
Код на предметотИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
МКК-2023-л1-3-1Македонски јазик-култура на говороттрет224
МКК-2023-л1-3-2Македонски јазик-вештини на пишувањетрет224
МКК-2023-л1-3-3Митопоетикатрет224
МКК-2023-л1-3-4Уснокнижевни транспозиции во македонската книжевност и културатрет224
МКК-2023-л1-3-5Словенечка книжевност и културатрет224
Четврти семестар
МКК-2023-л1-4-1Фразеологија на македонскиот јазикчетврти224
МКК-2023-л1-4-2Медиумска писменостчетврти224
МКК-2023-л1-4-3Словенска митологијачетврти224
МКК-2023-л1-4-4Вовед во имагологијачетврти224
МКК-2023-л1-4-5Хрватска книжевност и културачетврти224
Петти семестар
МКК-2023-л1-5-1Македонскиот јазик во балкански контекстпетти224
МКК-2023-л1-5-2Социолингвистика – македонски јазикпетти224
МКК-2023-л1-5-3Книжевност за деца 1петти224
МКК-2023-л1-5-4Македонската културна традиција во европски контекстпетти224
МКК-2023-л1-5-5Српска книжевност и културапетти224
Шести семестар
МКК-2023-л1-6-1Прагматика – македонски јазикшести224
МКК-2023-л1-6-2Македонскиот јазик во јужнословенски контекстшести224
МКК-2023-л1-6-3Книжевност за деца 2шести224
МКК-2023-л1-6-4Културолошки, филозофски и социолошки проучувањашести224
МКК-2023-л1-6-5Бугарска книжевност и културашести224
Седми семестар
МКК-2023-л1-7-1Психолингвистикаседми224
МКК-2023-л1-7-2Граматичка семантикаседми224
МКК-2023-л1-7-3Односи со јавностаседми224
МКК-2023-л1-7-4Приказната и спектаклотседми224
Осми семестар
МКК-2023-л1-8-1Прагматика на дискурсотосми214
МКК-2023-л1-8-2Спорт и здравјеосми224
МКК-2023-л1-8-4Херменевтика и семиологијаосми224

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

Трет семестарНАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 2СеместарПредавањеВежбиЕКТС
Код напредметотИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Флф-2023-л2-3-1Корејски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-2Кинески јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-3Јапонски јазик 1трет214
Флф-2023-л2-3-6Текстуалност, сексуалност, културатрет204
Флф-2023-л2-3-7Книжевна фантастикатрет204
Флф-2023-л2-3-8Глобалниот Среден вектрет204
Флф-2023-л2-3-12Албански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-13Историја на турската култура и цивилизација 1трет224
Флф-2023-л2-3-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 1трет024
Флф-2023-л2-3-15Украински јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-16Француски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-17Шпански јазик 1трет044
Флф-2023-л2-3-18Португалски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-19Романски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-20Руски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-21Полски јазик 1трет314
Флф-2023-л2-3-22Чешки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-23Словенечки јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-24Хрватски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-25Српски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-26Италијански јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-27Турски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-28Унгарски јазик 1трет224
Флф-2023-л2-3-29Деловна англиска комуникацијатрет204
Флф-2023-л2-3-30Утопии и дистопиитрет204
Флф-2023-л2-3-31Полска цивилизација 1трет314
Четврти семестар
Флф-2023-л2-4-1Корејски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-2Кинески јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-3Јапонски јазик 2четврти214
Флф-2023-л2-4-6Креативно пишувањечетврти204
Флф-2023-л2-4-7Поетика на ориенталните книжевностичетврти204
Флф-2023-л2-4-8Медиумска писменост и критичко читањечетврти204
Флф-2023-л2-4-8Медиумска писменост четврти204
Флф-2023-л2-4-9Книжевност, филм и културачетврти204
Флф-2023-л2-4-14Албански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-15Историја на турската култура и цивилизација 2четврти224
Флф-2023-л2-4-16Германски јазик за Филолошкиот факултет 2четврти024
Флф-2023-л2-4-17Украински јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-18Француски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-19Шпански јазик 2четврти044
Флф-2023-л2-4-20Португалски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-21Романски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-22Италијански јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-23Руски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-24Полски јазик 2четврти314
Флф-2023-л2-4-25Чешки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-26Словенечки јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-27Хрватски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-28Српски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-29Турски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-30Унгарски јазик 2четврти224
Флф-2023-л2-4-31Полска цивилизација 2четврти314
Флф-2023-л2-4-32Лингвистичка анализа четврти214
Флф-2023-л2-4-33Историја на англискиот јазикчетврти204
Петти семестар
Флф-2023-л2-5-1Корејски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-2Кинески јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-3Јапонски јазик 3петти214
Флф-2023-л2-5-5Меморија и носталгија во фотографија и книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-6Книжевност и музикапетти204
Флф-2023-л2-5-7Теории на идентитет и транс-национална книжевностпетти204
Флф-2023-л2-5-12Албански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-13Турско-македонските јазични и културни врски низ историјата 1петти224
Флф-2023-л2-5-14Германски јазик за Филолошкиот факултет 3петти224
Флф-2023-л2-5-15Украински јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-16Француски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-17Шпански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-18Португалски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-19Романски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-20Италијански јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-21Руски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-22Полски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-23Чешки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-24Словенечки јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-25Хрватски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-26Српски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-27Турски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-28Унгарски јазик 3петти224
Флф-2023-л2-5-29Полска цивилизација 3петти224
Флф-2023-л2-5-30Интеркултурна комуникацијапетти204
Флф-2023-л2-5-31Есејот во англофонската книжевностпетти204
Шести семестар
Флф-2023-л2-6-1Корејски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-2Кинески јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-3Јапонски јазик 4шести214
Флф-2023-л2-6-5Романтизам и реализам: преиспитување на границитешести204
Флф-2023-л2-6-6Книжевна антропологијашести204
Флф-2023-л2-6-7Компаративни читањашести204
Флф-2023-л2-6-8Законот како книжевност и културашести204
Флф-2023-л2-6-13Албански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-14Турско-македонските јазични и културни врски низ историјата 2шести224
Флф-2023-л2-6-15Германски јазик за Филолошкиот факултет 4шести024
Флф-2023-л2-6-16Украински јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-17Француски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-18Шпански јазик 4шести044
Флф-2023-л2-6-19Португалски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-20Романски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-21Италијански јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-22Руски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-23Полски јазик 4шести314
Флф-2023-л2-6-24Чешки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-25Словенечки јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-26Хрватски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-27Српски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-28Турски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-29Унгарски јазик 4шести224
Флф-2023-л2-6-30Полска цивилизација 4шести314
Флф-2023-л2-6-31Семантика – англиски јазикшести204
Флф-2023-л2-6-32Семантика – македонски јазикшести224
Флф-2023-л2-6-33Дискурзивна анализа во наставаташести204
Седми семестар
Флф-2023-л2-7-1Корејски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-2Кинески јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-3Јапонски јазик 5седми214
Флф-2023-л2-7-4Поетика на егзил и (не)вдоменостседми214
Флф-2023-л2-7-5Книжевност и политички теории на тоталитаризмотседми204
Флф-2023-л2-7-10Албански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-11Современа турска кинематографија 1седми224
Флф-2023-л2-7-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 5седми024
Флф-2023-л2-7-13Украински јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-14Француски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-15Шпански јазик 5седми044
Флф-2023-л2-7-16Португалски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-17Романски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-18Италијански јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-19Италијанскиот роман и филмседми224
Флф-2023-л2-7-20Руски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-21Полски јазик 5седми314
Флф-2023-л2-7-22Чешки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-23Словенечки јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-24Хрватски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-25Српски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-26Турски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-27Унгарски јазик 5седми224
Флф-2023-л2-7-28Полска цивилизација 5седми314
Флф-2023-л2-7-29Социолингвистика – англиски јазик седми204
Флф-2023-л2-7-30Стратегии на учење седми204
Осми семестар
Флф-2023-л2-8-1Корејски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-2Кинески јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-3Јапонски јазик 6осми214
Флф-2023-л2-8-4Психоанализа и книжевностосми204
Флф-2023-л2-8-5Историографска метафикцијаосми204
Флф-2023-л2-8-6Сценариото како уметност на нарацијатаосми204
Флф-2023-л2-8-10Албански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-11Современа турска кинематографија 2осми224
Флф-2023-л2-8-12Германски јазик за Филолошкиот факултет 6осми024
Флф-2023-л2-8-13Украински јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-14Француски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-15Шпански јазик 6осми044
Флф-2023-л2-8-16Португалски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-17Романски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-18Италијански јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-19Италијанизмите во македонскиот јазикосми204
Флф-2023-л2-8-20Руски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-21Полски јазик 6осми314
Флф-2023-л2-8-22Чешки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-23Словенечки јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-24Хрватски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-25Српски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-26Турски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-27Унгарски јазик 6осми224
Флф-2023-л2-8-28Полска цивилизација 6осми314
Флф-2023-л2-8-29Прагматика – англиски јазик осми214
Флф-2023-л2-8-30Следење и оценување во наставата по англиски како странски јазикосми204
Флф-2023-л2-8-32Усмена, популарна и постмодерна книжевност и култура осми204
ПРВА ГОДИНА     
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ    
МКК-2023-з-1-1Средновековна книжевност и културапрв226
МКК-2023-з-1-2Народна македонска книжевност и култура 1прв226
МКК-2023-з-1-3Фонологија со правопис на СМЈпрв336
МКК-2023-з-1-4Општа лингвистика 1прв404
МКК-2023-з-1-5Теорија на книжевноста 1прв304
МКК-2023-з-1-6Реторика и стилистикапрв304
Втор семестар     
МКК-2023-з-2-1Македонска книжевност 19 веквтор226
МКК-2023-з-2-2Народна македонска книжевност и култура 2втор226
МКК-2023-з-2-3Морфологија на македонскиот јазиквтор336
МКК-2023-з-2-4Општа лингвистика 2втор404
МКК-2023-з-2-5Теорија на книжевноста 2втор304
МКК-2023-з-2-6Вовед во културата и во книжевноставтор404
      
ВТОРА ГОДИНА     
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ    
МКК-2023-з-3-1Вовед во книжевноста за децатрет226
МКК-2023-з-3-2Светска книжевност 1трет226
МКК-2023-з-3-3Вовед во зборообразувањетрет226
МКК-2023-з-3-4Психологијатрет204
МКК-2023-л1-3Изборен наставен предмет од Листа 1трет  4
Флф-2023-л2-3Изборен наставен предмет од Листа 2трет  4
Четврти семестар     
МКК-2023-з-4-1Современа македонска книжевност 1четврти226
МКК-2023-з-4-2Светска книжевност 2четврти226
МКК-2023-з-4-3Лексикологија со фразеологијачетврти226
МКК-2023-з-4-4Педагогијачетврти204
МКК-2023-л1-4Изборен наставен предмет од Листа 1четврти  4
Флф-2023-л2-4Изборен наставен предмет од Листа 2четврти  4
      
ТРЕТА ГОДИНА     
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ    
МКК-2023-з-5-1Современа македонска книжевност 2петти226
МКК-2023-з-5-2Светска книжевност 3петти226
МКК-2023-з-5-3Синтакса на македонскиот јазикпетти336
МКК-2023-з-5-4Методика на наставата по македонски јазик 1петти334
МКК-2023-л1-5Изборен наставен предмет од Листа 1петти  4
Флф-2023-л2-5Изборен наставен предмет од Листа 2петти  4
Шести семестар     
МКК-2023-з-6-1Современа македонска книжевност 3шести226
МКК-2023-з-6-2Креативно медиумско пишувањешести226
МКК-2023-з-6-3Историја на македонскиот јазикшести226
МКК-2023-з-6-4Методика на наставата по македонски јазик 2шести334
МКК-2023-л1-6Изборен наставен предмет од Листа 1шести  4
Флф-2023-л2-6Изборен наставен предмет од Листа 2шести  4
      
ЧЕТВРТА ГОДИНА     
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањаВежбиЕКТС
Седми семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ    
МКК-2023-з-7-1Современа македонска книжевност 4седми226
МКК-2023-з-7-2Современ македонски расказседми226
МКК-2023-з-7-3Лингвостилистикаседми226
МКК-2023-з-7-4Методика на наставата по книжевност 1седми334
МКК-2023-л1-7Изборен наставен предмет од Листа 1седми  4
Флф-2023-л2-7Изборен наставен предмет од Листа 2седми  4
Осми семестар     
МКК-2023-з-8-1Современа македонска книжевност 5осми225
МКК-2023-з-8-2Македонска книжевна критика и есејосми335
МКК-2023-з-8-3Дијалектологија на македонскиот јазикосми225
МКК-2023-з-8-4Методика на наставата по книжевност 2осми334
МКК-2023-з-8-6Дипломски трудосми  3
МКК-2023-л1-8Изборен наставен предмет од Листа 1осми  4
Флф-2023-л2-8Изборен наставен предмет од Листа 2осми  4