Применети странски јазици
Студиска програма | Акредитација 2023:
Применети странски јазици – англиски, француски/германски, италијански јазик
ПРВА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ПСЈ-2023-з-1-1Современ англиски јазик 1прв246
ПСЈ-2023-з-1-2Британска култура и општество 1прв203
ПСЈ-2023-з-1-3Современ германски јазик 1прв246
ПСЈ-2023-з-1-3Современ француски јазик 1прв246
ПСЈ-2023-з-1-4Германска култура и општество 1прв203
ПСЈ-2023-з-1-4Француска култура и општество 1прв203
ПСЈ-2023-з-1-5Италијански јазик 1прв224
ПСЈ-2023-з-1-6Вовед во правопрв304
ПСЈ-2023-з-1-7Информациони технологиипрв304
Втор семестар
ПСЈ-2023-з-2-1Современ англиски јазик 2втор246
ПСЈ-2023-з-2-2Американска култура и општество 1втор203
ПСЈ-2023-з-2-3Современ германски јазик 2втор246
ПСЈ-2023-з-2-3Современ француски јазик 2втор246
ПСЈ-2023-з-2-4Германска култура и општество 2втор203
ПСЈ-2023-з-2-4Француска култура и општество 2втор203
ПСЈ-2023-з-2-5Италијански јазик 2втор224
ПСЈ-2023-з-2-6Основи на економијавтор304
ПСЈ-2023-з-2-7Дизајн и развој на вебвтор304
ВТОРА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ПСЈ-2023-з-3-1Современ англиски јазик 3трет246
ПСЈ-2023-з-3-2Британска култура и општество 2трет203
ПСЈ-2023-з-3-3Современ германски јазик 3трет246
ПСЈ-2023-з-3-3Современ француски јазик 3трет246
ПСЈ-2023-з-3-4Италијански јазик 3трет223
ПСЈ-2023-з-3-5Вовед во право на ЕУтрет204
ПСЈ-2023-з-3-6Јавно мислењетрет204
Изборен наставен предмет од Листа 1трет
ПСЈ-2023-и-3-1Право и институции на ЕУтрет204
ПСЈ-2023-и-3-2Правна/политичка терминологија на англиски јазик трет204
Четврти семестар
ПСЈ-2023-з-4-1Современ англиски јазик 4четврти246
ПСЈ-2023-з-4-2Американска култура и општество 2четврти203
ПСЈ-2023-з-4-3Современ германски јазик 4четврти246
ПСЈ-2023-з-4-3Современ француски јазик 4четврти246
ПСЈ-2023-з-4-4Италијански јазик 4четврти223
ПСЈ-2023-з-4-5Основи на маркетингчетврти204
ПСЈ-2023-з-4-6Интеркултурна комуникацијачетврти204
Изборен наставен предмет од Листа 1четврти
ПСЈ-2023-и-4-1Дипломатска комуникацијачетврти204
ПСЈ-2023-и-4-2Правна/политичка терминологија на германски јазик четврти204
ПСЈ-2023-и-4-2Правна/политичка терминологија на француски јазикчетврти204
ТРЕТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
ПСЈ-2023-з-5-1Современ англиски јазик 5 и преведувањепетти246
ПСЈ-2023-з-5-2Современ германски јазик 5 и преведувањепетти246
ПСЈ-2023-з-5-2Современ француски јазик 5 и преведувањепетти246
ПСЈ-2023-з-5-3Германска култура и општество 3петти203
ПСЈ-2023-з-5-3Француска култура и општество 3петти203
ПСЈ-2023-з-5-4Италијански јазик 5 со култура и општество петти223
ПСЈ-2023-з-5-5Облигационо правопетти204
Изборен наставен предмет од Листа 1петти
ПСЈ-2023-з-5-6Менаџмент на човекови ресурсипетти204
ПСЈ-2023-и-5-1Европска интеграција на РС Македонијапетти204
ПСЈ-2023-и-5-2Деловен англиски јазик петти204
Шести семестар
ПСЈ-2023-з-6-1Современ англиски јазик 6 и преведувањешести245
ПСЈ-2023-з-6-2Современ германски јазик 6 и преведување шести245
ПСЈ-2023-з-6-2Современ француски јазик 6 и преведувањешести245
ПСЈ-2023-з-6-3Германска култура и општество 4шести203
ПСЈ-2023-з-6-3Француска култура и општество 4шести203
ПСЈ-2023-з-6-4Италијански јазик 6 со култура и општество шести223
ПСЈ-2023-з-6-5Дигитален маркетингшести203
ПСЈ-2023-з-6-6Семиологија на односи со јавност шести203
Изборен наставен предмет од Листа 1шести
ПСЈ-2023-и-6-1Деловен германски јазикшести204
ПСЈ-2023-и-6-2Деловен француски јазикшести204
ПСЈ-2023-и-6-3Македонска култура и општество шести204
ПСЈ-2023-и-6-4Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникацијашести204

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 1
Трет семестарИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИСеместарПредавањеВежбиЕКТС
код на предмот
ПСЈ-2023-и-3-1Право и институции на ЕУтрет204
ПСЈ-2023-и-3-2Правна/политичка терминологија на англиски јазик трет204
Четврти семестар
ПСЈ-2023-и-4-1Дипломатска комуникацијачетврти204
ПСЈ-2023-и-4-2Правна/политичка терминологија на германскичетврти204
ПСЈ-2023-и-4-2Правна/политичка терминологија на француски
Петти семестар
ПСЈ-2023-и-5-1Европска интеграција на РС Македонијапетти204
ПСЈ-2023-и-5-2Деловен англиски јазик петти204
Шести семестарпетти204
ПСЈ-2023-и-6-1Деловен германски јазикшести203
ПСЈ-2023-и-6-2Деловен француски јазикшести203
ПСЈ-2023-и-6-3Македонска култура и општество шести203
ПСЈ-2023-и-6-4Италијанскиот јазик во средствата за масовна комуникацијашести3