д-р Радица Никодиновска,
редовен професор

e-mail:

rnikodinovska@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 412

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по италијански јазик 1 и 2

Практична подготовка за наставата по италијански јазик 1 и 2

Теорија на преведувањето и толкувањето 1 и 2

Конференциско толкување од италијански на

 македонски јазик и обратно 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Настава и усвојување на странските јазици-

лингводидактички постапки

Италијанската фразеологија и паремиологија

Теорија и практика на толкувањето

Настава на докторски студии:

Дидактика и евалуација на превод