ПРОДЕКАН
д-р Руска Ивановска-Наскова, редовен професор 

e-mail:

rivanovska@flf.ukim.edu.mk

Телефонски бр. кабинет:

32 40 413

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Граматика на италијанскиот јазик 2 и 3 – Морфологија

Граматика на италијанскиот јазик 5 и 6 – Синтакса

Граматика на италијанскиот јазик 8 – Анализа на дискурс

Информатичка лингвистика за италијански јазик 1 и 2

Настава на постдипломски студии:

Примена на корпуси во истражувања на италијанскиот јазик