Катедра за славистика
Студиска програма | Акредитација 2023:
Славистички студии – руски, полски, чешки и словенечки јазик
ПРВА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Прв семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
СС-2023-з-1-1Јазик и граматика А1-Полски јазикпрв266
СС-2023-з-1-1Јазик и граматика А1-Руски јазикпрв266
СС-2023-з-1-1Јазик и граматика А1-Чешки јазикпрв266
СС-2023-з-1-1Јазик и граматика А1-Словенечки јазикпрв266
СС-2023-з-1-2Јазик и граматика Б1-Руски јазикпрв266
СС-2023-з-1-2Јазик и граматика Б1-Полски јазикпрв266
СС-2023-з-1-2Јазик и граматика Б1-Чешки јазикпрв266
СС-2023-з-1-2Јазик и граматика Б1-Словенечки јазикпрв266
СС-2023-з-1-3Книжевност во словенски контекст 1прв266
СС-2023-з-1-4Општа лингвистикапрв204
СС-2023-з-1-5Славистика 1прв204
СС-2023-з-1-6Современ македонски јазик 1прв224
Втор семестар
СС-2023-з-2-1Јазик и граматика А2-Руски јазиквтор266
СС-2023-з-2-1Јазик и граматика А2-Полски јазиквтор266
СС-2023-з-2-1Јазик и граматика А2-Чешки јазиквтор266
СС-2023-з-2-1Јазик и граматика А2-Словенечки јазиквтор266
СС-2023-з-2-2Јазик и граматика Б2-Руски јазиквтор266
СС-2023-з-2-2Јазик и граматика Б2-Полски јазиквтор266
СС-2023-з-2-2Јазик и граматика Б2-Чешки јазиквтор266
СС-2023-з-2-2Јазик и граматика Б2-Словенечки јазиквтор266
СС-2023-з-2-3Книжевност во словенски контекст 2втор266
СС-2023-з-2-4Теорија на книжевноставтор224
СС-2023-з-2-5Славистика 2втор204
СС-2023-з-2-6Современ македонски јазик 2втор224
ВТОРА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Трет семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
СС-2023-з-3-1Јазик и граматика А3-Руски јазиктрет266
СС-2023-з-3-1Јазик и граматика А3-Полски јазиктрет266
СС-2023-з-3-1Јазик и граматика А3-Чешки јазиктрет266
СС-2023-з-3-1Јазик и граматика А3-Словенечки јазиктрет266
СС-2023-з-3-2Јазик и граматика Б3-Руски јазиктрет266
СС-2023-з-3-2Јазик и граматика Б3-Полски јазиктрет266
СС-2023-з-3-2Јазик и граматика Б3-Чешки јазиктрет266
СС-2023-з-3-2Јазик и граматика Б3-Словенечки јазиктрет266
СС-2023-з-3-3Книжевност во словенски контекст 3трет266
СС-2023-з-3-4Теорија на преведувањето 1трет214
СС-2023-л1-3-Изборен наставен предмет од Листа 1трет4
СС-2023-л2-3-Изборен наставен предмет од Листа 2трет4
Четврти семестар
СС-2023-з-4-1Јазик и граматика А4-Руски јазикчетврти266
СС-2023-з-4-1Јазик и граматика А4-Полски јазикчетврти266
СС-2023-з-4-1Јазик и граматика А4-чешки јазикчетврти266
СС-2023-з-4-1Јазик и граматика А4-Словенечки јазикчетврти266
СС-2023-з-4-2Јазик и граматика Б4-Руски јазикчетврти266
СС-2023-з-4-2Јазик и граматика Б4-Полски јазикчетврти266
СС-2023-з-4-2Јазик и граматика Б4-Чешки јазикчетврти266
СС-2023-з-4-2Јазик и граматика Б4-Словенечки јазикчетврти266
СС-2023-з-4-3Книжевност во словенски контекст 4четврти266
СС-2023-з-4-4Теорија на преведувањето 2четврти214
СС-2023-л1-4-Изборен наставен предмет од Листа 1четврти4
СС-2023-л2-4-Изборен наставен предмет од Листа 2четврти4
ТРЕТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Петти семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
СС-2023-з-5-1Јазик и граматика А5-Руски јазикпетти266
СС-2023-з-5-1Јазик и граматика А5-Полски јазикпетти266
СС-2023-з-5-1Јазик и граматика А5-Чешки јазикпетти266
СС-2023-з-5-1Јазик и граматика А5-Словенечки јазикпетти266
СС-2023-з-5-2Јазик и граматика Б5-Руски јазикпетти266
СС-2023-з-5-2Јазик и граматика Б5-Полски јазикпетти266
СС-2023-з-5-2Јазик и граматика Б5-Чешки јазикпетти266
СС-2023-з-5-2Јазик и граматика Б5-Словенечки јазикпетти66
СС-2023-з-5-3Книжевност во словенски контекст 5петти266
СС-2023-з-5-4Јазик и граматика В1-Руски јазикпетти224
СС-2023-з-5-4Јазик и граматика В1-Полски јазикпетти224
СС-2023-з-5-4Јазик и граматика В1-Чешки јазикпетти224
СС-2023-з-5-4Јазик и граматика В1-Словенечки јазикпетти224
СС-2023-л1-5-Изборен наставен предмет од Листа 1петти4
СС-2023-л2-5-Изборен наставен предмет од Листа 2петти4
Шести семестар
СС-2023-з-6-1Јазик и граматика А6-Руски јазикшести266
СС-2023-з-6-1Јазик и граматика А6-Полски јазикшести266
СС-2023-з-6-1Јазик и граматика А6-Чешки јазикшести266
СС-2023-з-6-1Јазик и граматика А6-Словенечки јазикшести266
СС-2023-з-6-2Јазик и граматика Б6-Руски јазикшести266
СС-2023-з-6-2Јазик и граматика Б6-Полски јазикшести266
СС-2023-з-6-2Јазик и граматика Б6-Чешки јазикшести266
СС-2023-з-6-2Јазик и граматика Б6-Словенечки јазикшести266
СС-2023-з-6-3Книжевност во словенски контекст 6шести266
СС-2023-з-6-4Јазик и граматика В2-Руски јазикшести224
СС-2023-з-6-4Јазик и граматика В2-Полски јазикшести224
СС-2023-з-6-4Јазик и граматика В2-Чешки јазикшести224
СС-2023-з-6-4Јазик и граматика В2-Словенечки јазикшести224
СС-2023-л1-6-Изборен наставен предмет од Листа 1шести4
СС-2023-л2-6-Изборен наставен предмет од Листа 2шести4
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Код на предметотНазив на наставниот предметСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Седми семестарЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
СС-2023-з-7-1Јазик и граматика А7-Руски јазикседми266
СС-2023-з-7-1Јазик и граматика А7-Полски јазикседми266
СС-2023-з-7-1Јазик и граматика А7-Чешки јазикседми266
СС-2023-з-7-1Јазик и граматика А7-Словенечки јазикседми266
СС-2023-з-7-2Јазик и граматика В3-Руски јазикседми266
СС-2023-з-7-2Јазик и граматика В3-Полски јазикседми266
СС-2023-з-7-2Јазик и граматика В3-Чешки јазикседми266
СС-2023-з-7-2Јазик и граматика В3-Словенечки јазикседми266
СС-2023-з-7-3Книжевност во словенски контекст 7седми266
СС-2023-з-7-4Меѓукултурна комуникација 1седми224
СС-2023-л1-7-Изборен наставен предмет од Листа 1седми4
СС-2023-л2-7-Изборен наставен предмет од Листа 2седми4
Осми семестар
СС-2023-з-8-1Јазик и граматика А8-Руски јазикосми225
СС-2023-з-8-1Јазик и граматика А8-Полски јазикосми225
СС-2023-з-8-1Јазик и граматика А8-Чешки јазикосми225
СС-2023-з-8-1Јазик и граматика А8-Словенечки јазикосми225
СС-2023-з-8-2Јазик и граматика В4-Руски јазикосми265
СС-2023-з-8-2Јазик и граматика В4-Полски јазикосми265
СС-2023-з-8-2Јазик и граматика В4-Чешки јазикосми265
СС-2023-з-8-2Јазик и граматика В4-Словенечки јазикосми265
СС-2023-з-8-3Книжевност во словенски контекст 8осми265
СС-2023-з-8-4Меѓукултурна комуникација 2осми224
СС-2023-з-8-5Дипломски трудосми003
СС-2023-л1-8-Изборен наставен предмет од Листа 1осми4
СС-2023-л2-8-Изборен наставен предмет од Листа 2осми4

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 1
Трет семестарИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Код на предметот
СС-2023-л1-3-1Вовед во преведувањето 1 (јазик А)(МАК-РУС)трет214
СС-2023-л1-3-1Вовед во преведувањето 1 (јазик А)(МАК-ПОЛ)трет214
СС-2023-л1-3-1Вовед во преведувањето 1 (јазик А)(МАК-СЛОВ)трет214
СС-2023-л1-3-1Вовед во преведувањето 1 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)трет214
СС-2023-л1-3-2Вовед во преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-РУС)трет214
СС-2023-л1-3-2Вовед во преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)трет214
СС-2023-л1-3-2Вовед во преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)трет214
СС-2023-л1-3-2Вовед во преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)трет214
СС-2023-л1-3-3Споредбена граматика на словенските јазици 1трет214
Четврти семестар
СС-2023-л1-4-1Вовед во преведувањето 2 (јазик А)(МАК-РУС)четврти214
СС-2023-л1-4-1Вовед во преведувањето 2 (јазик А)(МАК-ПОЛ)четврти214
СС-2023-л1-4-1Вовед во преведувањето 2 (јазик А)(МАК-СЛОВ)четврти214
СС-2023-л1-4-1Вовед во преведувањето 2 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)четврти214
СС-2023-л1-4-2Вовед во преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-РУС)четврти214
СС-2023-л1-4-2Вовед во преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)четврти214
СС-2023-л1-4-2Вовед во преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)четврти214
СС-2023-л1-4-2Вовед во преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)четврти214
СС-2023-л1-4-3Споредбена граматика на словенските јазици 2четврти214
Петти семестар
СС-2023-л1-5-1Практика на преведувањето 1 (јазик А)(МАК-РУС)петти214
СС-2023-л1-5-1Практика на преведувањето 1 (јазик А)(МАК-ПОЛ)петти214
СС-2023-л1-5-1Практика на преведувањето 1 (јазик А)(МАК-СЛОВ)петти214
СС-2023-л1-5-1Практика на преведувањето 1 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)петти214
СС-2023-л1-5-2Практика на преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-РУС)петти214
СС-2023-л1-5-2Практика на преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)петти214
СС-2023-л1-5-2Практика на преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)петти214
СС-2023-л1-5-2Практика на преведувањето 1 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)петти214
СС-2023-л1-5-3Терминологија 1петти214
Шести семестар
СС-2023-л1-6-1Практика на преведувањето 2 (јазик А)(МАК-РУС)шести214
СС-2023-л1-6-1Практика на преведувањето 2 (јазик А)(МАК-ПОЛ)шести214
СС-2023-л1-6-1Практика на преведувањето 2 (јазик А)(МАК-СЛОВ)шести214
СС-2023-л1-6-1Практика на преведувањето 2 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)шести214
СС-2023-л1-6-2Практика на преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-РУС)шести214
СС-2023-л1-6-2Практика на преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)шести214
СС-2023-л1-6-2Практика на преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)шести214
СС-2023-л1-6-2Практика на преведувањето 2 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)шести214
СС-2023-л1-6-3Терминологија 2шести214
Седми семестар
СС-2023-л1-7-1Практика на преведувањето 3 (јазик А)(МАК-РУС)седми214
СС-2023-л1-7-1Практика на преведувањето 3 (јазик А)(МАК-ПОЛ)седми214
СС-2023-л1-7-1Практика на преведувањето 3 (јазик А)(МАК-СЛОВ)седми214
СС-2023-л1-7-1Практика на преведувањето 3 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)седми214
СС-2023-л1-7-2Практика на преведувањето 3 (јазик Б)(МАК-РУС)седми214
СС-2023-л1-7-2Практика на преведувањето 3 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)седми214
СС-2023-л1-7-2Практика на преведувањето 3 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)седми214
СС-2023-л1-7-2Практика на преведувањето 3 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)седми214
СС-2023-л1-7-3Вовед во преведувањето 1 (јазик В)(МАК-РУС)седми214
СС-2023-л1-7-3Вовед во преведувањето 1 (јазик В)(МАК-ПОЛ)седми214
СС-2023-л1-7-3Вовед во преведувањето 1 (јазик В)(МАК-СЛОВ)седми214
СС-2023-л1-7-3Вовед во преведувањето 1 (јазик В)(МАК-ЧЕШ)седми214
Осми семестар
СС-2023-л1-8-1Практика на преведувањето 4 (јазик А)(МАК-РУС)осми214
СС-2023-л1-8-1Практика на преведувањето 4 (јазик А)(МАК-ПОЛ)осми214
СС-2023-л1-8-1Практика на преведувањето 4 (јазик А)(МАК-СЛОВ)осми214
СС-2023-л1-8-1Практика на преведувањето 4 (јазик А)(МАК-ЧЕШ)осми214
СС-2023-л1-8-2Практика на преведувањето 4 (јазик Б)(МАК-РУС)осми214
СС-2023-л1-8-2Практика на преведувањето 4 (јазик Б)(МАК-ПОЛ)осми214
СС-2023-л1-8-2Практика на преведувањето 4 (јазик Б)(МАК-СЛОВ)осми214
СС-2023-л1-8-2Практика на преведувањето 4 (јазик Б)(МАК-ЧЕШ)осми214
СС-2023-л1-8-3Вовед во преведувањето 2 (јазик В)(МАК-РУС)осми214
СС-2023-л1-8-3Вовед во преведувањето 2 (јазик В)(МАК-ПОЛ)осми214
СС-2023-л1-8-3Вовед во преведувањето 2 (јазик В)(МАК-СЛОВ)осми214
СС-2023-л1-8-3Вовед во преведувањето 2 (јазик В)(МАК-ЧЕШ)осми

Од изборните предмети студентот бира еден предмет во семестар.

НАЗИВ НА ПРЕДМЕТОТ ОД ЛИСТА 2
Трет семестарИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИСеместарПредавањеВежбиЕКТС
Код на предметот
СС-2023-л2-3-1рЦивилизација и култура 1 (јазик А)-Рускатрет214
СС-2023-л2-3-1пЦивилизација и култура 1 (јазик А)-Полскатрет214
СС-2023-л2-3-1сЦивилизација и култура 1 (јазик А)-Словенечкатрет214
СС-2023-л2-3-1чЦивилизација и култура 1 (јазик А)-Чешкатрет214
СС-2023-л2-3-2рЦивилизација и култура 1 (јазик Б)-Рускатрет214
СС-2023-л2-3-2пЦивилизација и култура 1 (јазик Б)-Полскатрет214
СС-2023-л2-3-2сЦивилизација и култура 1 (јазик Б)-Словенечкатрет214
СС-2023-л2-3-2чЦивилизација и култура 1 (јазик Б)-Чешкатрет214
СС-2023-л2-3-3Старословенски јазик 1трет214
Четврти семестар
СС-2023-л2-4-1рЦивилизација и култура 2 (јазик А)-Рускачетврти214
СС-2023-л2-4-1пЦивилизација и култура 2 (јазик А)-Полскачетврти214
СС-2023-л2-4-1сЦивилизација и култура 2 (јазик А)-Словенечкачетврти214
СС-2023-л2-4-1чЦивилизација и култура 2 (јазик А)-Чешкачетврти214
СС-2023-л2-4-2рЦивилизација и култура 2 (јазик Б)-Рускачетврти214
СС-2023-л2-4-2пЦивилизација и култура 2 (јазик Б)-Полскачетврти214
СС-2023-л2-4-2сЦивилизација и култура 2 (јазик Б)-Словенечкачетврти214
СС-2023-л2-4-2чЦивилизација и култура 2 (јазик Б)-Чешкачетврти214
СС-2023-л2-4-3Старословенски јазик 2четврти214
Петти семестар
СС-2023-л2-5-1рЦивилизација и култура 3 (јазик А)-Рускапетти214
СС-2023-л2-5-1пЦивилизација и култура 3 (јазик А)-Полскапетти214
СС-2023-л2-5-1сЦивилизација и култура 3 (јазик А)-Словенечкапетти214
СС-2023-л2-5-1чЦивилизација и култура 3 (јазик А)-Чешкапетти214
СС-2023-л2-5-2рЦивилизација и култура 3 (јазик Б)-Рускапетти214
СС-2023-л2-5-2пЦивилизација и култура 3 (јазик Б)-Полскапетти214
СС-2023-л2-5-2сЦивилизација и култура 3 (јазик Б)-Словенечкапетти214
СС-2023-л2-5-2чЦивилизација и култура 3 (јазик Б)-Чешкапетти214
СС-2023-л2-5-3рЦивилизација и култура 1 (јазик В)-Рускапетти214
СС-2023-л2-5-3пЦивилизација и култура 1 (јазик В)-Полскапетти214
СС-2023-л2-5-3сЦивилизација и култура 1 (јазик В)-Словенечкапетти214
СС-2023-л2-5-3чЦивилизација и култура 1 (јазик В)-Чешкапетти214
Шести семестар
СС-2023-л2-6-1рЦивилизација и култура 4 (јазик А)-Рускашести214
СС-2023-л2-6-1пЦивилизација и култура 4 (јазик А)-Полскашести214
СС-2023-л2-6-1сЦивилизација и култура 4 (јазик А)-Словенечкашести214
СС-2023-л2-6-1чЦивилизација и култура 4 (јазик А)-Чешкашести214
СС-2023-л2-6-2рЦивилизација и култура 4 (јазик Б)-Рускашести214
СС-2023-л2-6-2пЦивилизација и култура 4 (јазик Б)-Полскашести214
СС-2023-л2-6-2сЦивилизација и култура 4 (јазик Б)-Словенечкашести214
СС-2023-л2-6-2чЦивилизација и култура 4 (јазик Б)-Чешкашести214
СС-2023-л2-6-3рЦивилизација и култура 2 (јазик В)-Рускашести214
СС-2023-л2-6-3пЦивилизација и култура 2 (јазик В)-Полскашести214
СС-2023-л2-6-3сЦивилизација и култура 2 (јазик В)-Словенечкашести214
СС-2023-л2-6-3чЦивилизација и култура 2 (јазик В)-Чешкашести214
Седми семестар
СС-2023-л2-7-1рЦивилизација и култура 3 (јазик В)-Рускаседми214
СС-2023-л2-7-1пЦивилизација и култура 3 (јазик В)-Полскаседми214
СС-2023-л2-7-1сЦивилизација и култура 3 (јазик В)-Словенечкаседми214
СС-2023-л2-7-1чЦивилизација и култура 3 (јазик В)-Чешкаседми214
СС-2023-л2-7-2рКонсекутивно и симултано толкување (Рус-Мак)седми214
СС-2023-л2-7-2пКонсекутивно и симултано толкување (Пол-Мак)седми214
СС-2023-л2-7-2сКонсекутивно и симултано толкување (Слов-Мак)седми214
СС-2023-л2-7-2чКонсекутивно и симултано толкување (Чеш-Мак)седми214
Осми семестар
СС-2023-л2-8-1рЦивилизација и култура 4 (јазик В)-Рускаосми214
СС-2023-л2-8-1пЦивилизација и култура 4 (јазик В)-Полскаосми214
СС-2023-л2-8-1сЦивилизација и култура 4 (јазик В)-Словенечкаосми214
СС-2023-л2-8-1чЦивилизација и култура 4 (јазик В)-Чешкаосми214
СС-2023-л2-8-2Спорт и здравјеосми204