СТИПЕНДИИ ОД ФОНДАЦИЈАТА „КОНСТАНТИН СТОЈАНОВ“

ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ – СКОПЈЕ

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

 

Ве известуваме дека Фондацијата „Константин Стојанов“ при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ќе доделува стипендии за
студенти по француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
во Скопје во академската 2024/2025 година.
Подетални информации во врска со висината на стипендијата и
условите за конкурирање се објавуваат во Конкурсот што го распишува
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.