СТУДИСКИ ПРОГРАМИ редовни (државна квота) редовни (кофинансирање) вонредни вкупно
40
30
10
80
40
30
10
80
25
25
5
55
15
15
-
30
25
10
10
45
25
10
10
45
30
10
10
50
15
5
5
25
20
10
5
35
25
10
10
45
10
5
5
20
15
5
5
25
30
30
15
75
55
55
10
120
30
30
10
70
 - англиски јазик/француски јазик
 - англиски јазик/германски јазик
30
30
-
60
- француски јазик/англиски јазик
- француски јазик/германски јазик
25
25
-
50
- германски јазик/англиски јазик
- германски јазик/француски јазик
25
25
-
50
25
25
10
60

Право на запишување на прв циклус академски студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ имаат:

 1. кандидати со завршено четиригодишно средно образование со положена државна или меѓународна матура
 2. кандидати со завршено четиригодишно средно образование во уч. 2019/ 2020
 3. кандидати со завршено четиригодишно средно образование пред воведувањето на државна матура (пред уч. 2007/ 2018)
 4. кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети или виши школи (овие кандидати се запишуваат надвор од квота, најмногу до 10% од вкупниот број редовни студенти; со кофинансирање на студиите)
 5. кандидати со завршено четиригодишно средно образование во странство (поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование, в. Конкурс глава VII точка в)
 6. кандидати со завршено дел од средно образование во странство (поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно образование во странство, в. Конкурс глава VII точка в)
 7. странски државјани со завршено средно образование (в. http://ukim.edu.mk/en_content.php?meni=86&glavno=73)

Забелешка: Кандидатите кои завршиле средно образование во приватните средни училишта во РМ каде што се полага државна матура се запишу­ваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено сред­но образо­вание во Република Северна Македонија согласно Глава II, точката 5 од Конкурсот.

КАТЕГОРИЈА НА СТУДЕНТИ ШКОЛАРИНА (EUR/годишно)
РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ДРЖАВАТА (ДРЖАВНА КВОТА)

200 EUR (на 2 рати, во денарска противвредност)

(в. Конкурс глава IV, точка 1-2)

РЕДОВНИ СТУДЕНТИ СО КОФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИИТЕ

400 EUR (на 2 или повеќе рати, во денарска противвредност)

 (в. Конкурс глава V)

ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

400 EUR (на 2 или повеќе рати, во денарска противвредност)

 (в. Конкурс глава VI)

СТРАНСКИ СТУДЕНТИ

2000 EUR (на 2 или повеќе рати, во денарска противвредност)

НАДВОР ОД КВОТА

ДРЖАВЈАНИ НА РМ СО ЦЕЛОКУПНО ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО

400 EUR

(на 2 или повеќе рати, во денарска противвредност)

(в. Конкурс глава VII, точка в1)

СТУДЕНТИ СО ПРЕТХОДНО ЗАВРШЕНО ВИСОКО ИЛИ ВИШО ОБРАЗОВАНИЕ

400 EUR

(на 2 или повеќе рати, во денарска противвредност)

ПРИПАДНИЦИ НА БЕЗБЕДНОСНИ СИЛИ И ДР. КАТЕГОРИИ ЛИЦА

ослободени од школарина

(в. Конкурс глава IV, точка 3)

Деца без родители (помлади од 26 г.)

Лица со инвалидност (сп. уредба на Владата)

Воени инвалиди

Невработени лица растени во домови за напуштени деца

Други лица сп. уредба на Владата по предлог на Националниот совет

ослободени од школарина

 (в. Конкурс глава IV, точка 4)

На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје, рангирањето на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование, односно не се врши проверка на знаењето со приемен испит. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени, кандидатите може да освојат најмногу 100 поени. Повеќе информации за пресметката на поените в. Конкурс (глава II, точка 5).

Рангирањето на кандидатите што имаат завршено високо или вишо образование ќе се врши според успехот од прет­ходно завршеното високо, односно вишо образование.

Рангирањето на кандидатите го вршат конкурсна комисија на Факултетот. Конкурсната комисија, на огласната табла на факултетот, објавува прелиминарна ранг-листа со поените од сред­ното образование (среден успех). По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при пресме­тувањето на бодовите, и се упатува до конкурсната комисија на факулте­тот. Решението на комисијата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.

По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање, кон­кур­сната комисија објавува решение за прием на сту­­денти (конечна ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.

Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со една­ков број поени (најмногу пет кандидати), фа­­култетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е по­­го­лем од 5, тогаш факултетите овие кан­дидати ги рангираат според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл.

прв рок

втор рок

трет рок

31.8. и 1.9.2021

16 и 17.9.2021

28.9.2021

Забелешка:По реализацијата на првиот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот, на интернет страницата ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2021/2022година. По реализацијата на вториот уписен рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, бројот на слободни места за запишување во третиот уписен рок во учебната 2021/2022 година, ќе биде објавен на  на интернет страниците на единиците.

прв рок

втор рок

трет рок

3.9. 2021

 20.9.2021

28.9.2021

ПРАВО НА ПРИГОВОР: По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите, и се упатува до конкурсната комисија на факулте­тот. Решението на комисијата по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на факултетите.


прв рок

втор рок

трет рок

6.9. 2021

 21.9.2021

28.9.2021

прв рок

втор рок

трет рок

7.9. 2021

 

24.9.2021

29.9.2021

прв рок

втор рок

трет рок

10. и 13.9. 2021

27.9.2021

30.9.2021

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето на кандидатите се врши електронски, со испраќање на електронска пошта (e-mail) на една од електронските адреси кои факултетите ќе ги објават за пријавување на кандидатите.

Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат бројот што автоматски им го генерирал системот за електронско пријавување.

Во прилог на приjавата, треба да се прикачат (во Attach File) скенирани следниве документи:

 1. пријава за запишување(образец А1)
 2. електронска пријава(од iKnow-системот)
 3. оригинални свидетелства од сите класови
 4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
 5. извод од матичната книга на родените
 6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
 7. потврда за уплатa:
 • Административната такса во износ од 50,00 денари (Образец ПП 50:Назив на примачот: Трезорска сметка-Скопје; Банка на примачот: НБРСМ; Тансакциска сметка 100-0000000-630-95; Уплатна сметка 840-ХХХ-03161;Конто 722313 00)
 • 300 денари на жиро-сметката на факултетот, за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата и умеењата, односно

Кандидатите од точка 1, со пријавата, поднесуваат нострифицирано свиде­телство за завршено средно образование во странство.

Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, но најмногу до 10% од државната квота.

 1. Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во стран­ство се запишу­ваат под истите услови и критериуми како и кандидатите со завршено сред­но образо­вание во Република Северна Македонија, со тоа што, покрај другите документи, поднесу­ваат и нострифицирани сви­де­телства за делот од средното образо­вание заврше­но во странство.

Кандидатите задолжително ќе добијат автоматска потврда дека електронската пошта е примена и дека пријавата е уредно поднесена.

 
ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

 1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
 2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5х4,5 и една со димензии 2х3)
 3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со назнака ИКСА на УКИМ, _______ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма), на жиро-сметката 100000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.