Наставно-научен совет

82. редовна седница на Наставно-научниот совет – 21.12.2022

Извештај за работата на деканот за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за македонски јазик за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за македонска книжевност и култура за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за албански јазик и книжевност за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за турски јазик и книжевност за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за славистика за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за романски јазици и книжевности за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за германски јазик и книжевност за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за англиски јазик и книжевност за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за општа и компаративна книжевност за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за преведување и толкување за учебната 2021-2022

Извештај за работата на Катедрата за италијански јазик и книжевност за учебната 2021-2022

Елаборати за прв циклус студии

Прилози:

Албански јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Албански јазик и книжевност – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Англиски јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Англиски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Германски јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Германски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Италијански јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023-2022-12-15

Италијански јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023-2022-12-15 

Македонскa книжевност и култура – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Македонскa книжевност и култура – културолошка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Македонски јазик и книжевност – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Општа и компаративна книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Општа и компаративна книжевност – културолошка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

ПИТ – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 ННС-81 28-11-2022

ПИТ – толкувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 ННС-81 28-11-2022

Полски јазик и книжевност – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81 

Руски јазик – преведувачка насока и наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81 

Славистички студии – руски полски чешки словенечки – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Словенечки јазик – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81 

Турски јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Турски јазик и книжевност – културолошка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Француски јазик и книжевност – наставна насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Француски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81 

Француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81 

Чешки јазик – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

Шпански јазик и книжевност – преведувачка насока – Елаборат за прв циклус – УКИМ 2023 – ННС-81

77. редовна седница на Наставно-научниот совет – 19.10.2022 г. 

Прилози:

МЈ – Елаборат на прв циклус на студии 2023

МКК – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

МКК – културолошка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

АЛБ – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

АЛБ – преведувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ТУР НАСТАВНА Елаборат на прв циклус на студии 2023

ТУР КУЛТУРОЛОШКА Елаборат на прв циклус на студии 2023

ФР – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ФР – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ШП – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ГЕР – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ГЕР – преведувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

АНГ – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

АНГ – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ОКК – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ОКК – културолошка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ПИТ – преведувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ПИТ – толкувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ИТ – наставна насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

ИТ – преведувачко-толкувачка насока – Елаборат на прв циклус на студии 2023

72. редовна седница на Наставно-научниот совет – 18.5.2022 г. 

Прилози:

Точка 4: Извештај Ивана Лозаноска

Точка 5: Извештај Дарко Ѓорѓијовски