Erasmus+ | FIELDS OF STUDY

Department of Macedonian Language | Катедра за македонски јазик

Department of Macedonian Literature and Culture | Катедра за македонска книжевност и култура

Department of Albanian Language and Literature | Катедра за албански јазик и книжевност

Department of Turkish Language and Literature | Катедра за турски јазик и книжевност

Department of Slavic studies | Катедра за славистика

Department of Romance Languages and Literatures | Катедра за романски јазици и книжевности

Department of German Language and Literature | Катедра за германски јазик и книжевност

Department of English Language and Literature | Катедра за англиски јазик и книжевност

Department of General and Comparative Literature | Катедра за општа и компаративна книжевност

Department of Translation and Interpreting | Катедра за преведување и толкување

Department of Italian Language and Literature | Катедра за италијански јазик и книжевност