ЗОШТО ФИЛОЛОШКИ?

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е највисока образовна научна и јавна установа од областа на филолошките науки (наука за јазикот, литературата, дидактиката, преведувањето и толкувањето).

Негува над 70-годишна традиција од наставно-научен и културно-духовен карактер, со широка меѓународна афирмација

МИСИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ

Највисоки академски стандарди, колегијалност и соработка; слобода на мислење и изразување; диверзитет, еднаквост и социјална правда; воспитување на студентите во духот на хуманоста и демоктратичноста; образование во текот на целиот живот.

КАТЕДРИ

Катедра за македонски јазик
 • наставна насока
Катедра за македонска книжевност и култура
 • наставна насока
 • културолошка насока
Катедра за албански јазик и книжевност
 • наставна насока
 • преведувачка насока
Катедра за турски јазик и книжевност
 • наставна насока
 • културолошка насока
Катедра за славистика
 • руски јазик – наставна насока
 • руски јазик – преведувачка насока
 • полски јазик и книжевност – преведувачка насока
 • чешки јазик – преведувачка насока
 • словенечки јазик – преведувачка насока
 • славистички студии – руски, полски, чешки, словенечки јазик
Катедра за романски јазици и книжевности
 • француски јазик и книжевност – наставна насока
 • француски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока
 • шпански јазик и книжевност – преведувачка насока
 • француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност
 • романски јазик и книжевност – преведувачка насока
Катедра за германски јазик и книжевност
 • наставна насока
 • преведувачко-толкувачка насока
Катедра за англиски јазик и книжевност
 • наставна насока
 • преведувачко-толкувачка насока
Катедра за општа и компаративна книжевност
 • наставна насока
 • културолошка насока
Катедра за преведување и толкување
 • англиски јазик/германски јазик и англиски јазик/француски јазик
  • преведувачка насока
  • толкувачка насока
 • германски јазик/англиски јазик и германски јазик/француски јазик
  • преведувачка насока
  • толкувачка насока
 • француски јазик/англиски јазик и француски јазик/германски јазик
  • преведувачка насока
  • толкувачка насока
Катедра за италијански јазик и книжевност
 • наставна насока
 • преведувачко-толкувачка насока
Применети странски јазици
 • тригодишни студии по англиски, француски/германски, италијански
 

МОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ

Преку програмата за мобилност (Erasmus+, CEEPUS, и други) студентите имаат можност дел од студистката програма (еден или повеќе семестри) да ја реализираат на некој од многубројните странски универзитети со кои Факултетот има воспоставено соработка.

 

Дознајте повеќе за Erasmus+ тука

Дознајте повеќе за CEEPUS тука

Заследете не на Facebook и Instagram!